Huisregels Ezzy’s zwembaden

In deze huisregels wordt verstaan onder:

 1. Ezzy’s: een vennootschap behorend tot Drie Essen Groep.
 2. Deelnemer: eenieder die deelneemt aan een zwemactiviteit van Ezzy’s.
 3. Bezoeker: eenieder voor wie het verblijf direct verband houdt met het bezoeken van het zwembad.

1. Algemeen

 1. Deelname aan een zwemactiviteit is alleen mogelijk met een abonnement of los toegangsbewijs.
 2. Het verblijf in deze accommodatie geschiedt op eigen risico. Ezzy’s is niet aansprakelijk voor:
  1. enige materiële of immateriële schade als gevolg van letsel of blessures ontstaan tijdens deelname van de Deelnemer aan een zwemactiviteit van Ezzy’s, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Ezzy’s;
  2. enige materiële of immateriële schade als gevolg van letsel of blessures ontstaan tijdens het bezoek van Bezoeker aan de locatie van Ezzy’s, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Ezzy’s;
  3. enige materiële of immateriële schade van de Deelnemer of Bezoeker door verlies, diefstal, vermissing of beschadiging van zijn persoonlijke bezittingen.
 3. De Deelnemer en/of Bezoeker vrijwaart Ezzy’s voor aanspraken van derden ter zake het hiervoor in lid 2 bepaalde.
 4. Onverminderd het in de Algemene Voorwaarden bepaalde is de aansprakelijkheid van Ezzy’s te allen tijde beperkt tot een bedrag van het maximumbedrag dat door de verzekeraar van Ezzy’s wordt uitgekeerd.
 5. De Deelnemer of Bezoeker is jegens Ezzy’s aansprakelijk voor alle schade die door zijn handelen of nalaten is ontstaan aan de eigendommen of personeel van Ezzy’s.
 6. De Deelnemer of Bezoeker is verplicht redelijke instructies van (een medewerker van) Ezzy’s op te volgen.
 7. Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd. Ezzy’s behoudt zich het recht de hulp in te roepen van politiediensten indien nodig wordt geacht.
 8. Deelnemer of Bezoeker die de orde en veiligheid verstoort kan zonder opgaaf van reden de toegang tot de gehele accommodatie worden ontzegd.
 9. Ezzy’s behoudt zich het recht om de openingstijden (tijdelijk) te wijzigen of het complex geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) te sluiten. De Deelnemer heeft bij (tijdelijke) sluiting geen recht op restitutie van gelden.
 10. Gevonden voorwerpen dienen aan de receptie te worden afgegeven.
 11. Wij wijzen u op de gevoeligheid bij het maken van foto- en videomateriaal van kinderen en volwassenen in badkleding. Het maken van foto- en videomateriaal is enkel toegestaan van eigen kinderen. Het is niet toegestaan om andere kinderen/personen (inclusief medewerkers van Ezzy’s) ongevraagd te fotograferen en/of te filmen. Om die reden is het niet toegestaan foto- en videomateriaal te maken vanaf de tribunes en/of kijkruimtes. Het delen van foto- en videomateriaal (op o.a. social media) waar ook andere personen op staan is niet toegestaan.  

2. Hygiëne- en gezondheid

 1. De zwemzaal en/of doucheruimte mag alleen met blote voeten of met daarvoor bestemde overschoenen betreden worden.
 2. Zwemmen is alleen toegestaan in zwemkleding.
 3. Tassen en kinderwagens zijn niet toegestaan in de zwemzaal.
 4. Douchen vóór het zwemmen is verplicht.
 5. Rennen in de zwemzaal is niet toegestaan.
 6. Afval dient gedeponeerd te worden in de daarvoor bestemde afvalmanden.
 7. Het is verboden in het water te eten en/of drinken.
 8. Het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen in het zwembadgebouw.
 9. Het bezitten van glaswerk in de vorm van (glazen) flessen, glazen en dergelijke in het zwembadgebouw is verboden.
 10. Deelnemer met huidontsteking, open wonden of besmettelijke ziektes wordt niet toegelaten.
 11. Deelnemer met een medische beperking (bijv. epilepsie) dient dit vooraf te melden bij het zwembadpersoneel.
 12. In het gehele zwembadcomplex is alle gedrag in strijd met de openbare zeden (ongewenste of gewenste intimiteiten) verboden.
 13. In het zwembadgebouw is het verboden te roken, en/of drugs, en/of alcohol te gebruiken/bezitten/verhandelen en/of in het bezit te zijn van (steek-)wapens en/of andere aanvals- of verdedigingsmiddelen (mee) te dragen.

3. Leeftijds- en Zwemveiligheid

 1. De Deelnemer dient over voldoende zwemvaardigheid te beschikken.
 2. Of de Deelnemer ‘voldoende zwemvaardig’ is, staat uitsluitend ter beoordeling van het aanwezige personeel van Ezzy’s. Indien het oordeel is dat de Deelnemer onvoldoende zwemvaardig is, en er niet kan worden voldaan aan het bepaalde in lid 3, wordt de Deelnemer verzocht onmiddellijk het zwembad te verlaten.
 3. De Deelnemer met onvoldoende zwemvaardigheid dient tijdens het zwemmen en verblijf in de zwemruimte een adequaat drijfmiddel te gebruiken en begeleid te worden door een meerderjarige Deelnemer, mits deze in zwemkleding is en beschikt over voldoende zwemvaardigheid. De meerderjarige Deelnemer dient degene(n) die onder zijn begeleiding staan telkens in hand- en oogbereik te houden. Een meerderjarige Deelnemer mag maximaal drie Deelnemers met onvoldoende zwemvaardigheid begeleiden.
 4. Of een drijfmiddel adequaat is, staat uitsluitend ter beoordeling van het aanwezige personeel van Ezzy’s. Indien het oordeel is dat een drijfmiddel onvoldoende adequaat is, dient er gezorgd te worden voor een adequaat drijfmiddel. Indien dit niet mogelijk is dient de Deelnemer onmiddellijk het zwembad te verlaten.
 5. Deelnemer jonger dan 9 jaar dient, ook in geval van voldoende zwemvaardigheid, onder begeleiding te staan van een meerderjarige begeleider. Deze begeleider mag maximaal 10 kinderen begeleiden.
 6. Het zwembadpersoneel beoordeelt of en welke meegebrachte speel- en drijfmiddelen, van welke aard dan ook, in het zwembad gebruikt mogen worden.

Kleedruimtes

 1. Het gemeenschappelijk gebruik van de kleedkamers en hokjes door dames en heren is niet toegestaan.
 2. Ouders/begeleiders mogen jonge kinderen (helpen) omkleden. Na het omkleden dienen de kleedruimtes direct te zijn ontruimd. Het is niet toegestaan zich zonder geldige reden in of bij de kleedaccommodatie op te houden.
 3. Maak voor het opbergen van uw waardevolle voorwerpen en kleding waar mogelijk gebruik van de af te sluiten kluisjes.
 4. Er mag geen kleding in de kleedcabine blijven hangen, deze kan door het aanwezige personeel worden verwijderd.

5. Kijkruimte

 1. Het is verboden in zwemkleding de tribune te betreden.
 2. Het verblijf in de hal en/of kijkruimte is enkel toegestaan voor Bezoekers, voor wie het verblijf direct verband houdt met het bezoeken van het zwembad.

6. Handhaving van de Huisregel

 1. Bij laakbaar gedrag en/of het plegen van een strafbaar feit wordt te allen tijde de politie ingeschakeld en zal ontzeggingsbeleid
  worden toegepast.
 2. Voor de veiligheid van Deelnemer, Bezoekers en medewerkers van Ezzy’s is er mogelijk videoregistratie aanwezig.

7. Klachten, laat het ons weten!

De Deelnemer kan een klacht over de dienstverlening van Ezzy’s schriftelijk kenbaar maken binnen twee weken na het voorval waarop de klacht betrekking heeft. Na deze termijn ingediende klachten worden niet in behandeling genomen.
Ezzy’s zal uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de klacht reageren. Indien nodig proberen partijen te komen tot een voor beide partijen acceptabele oplossing.

Ook uw mening, ideeën en suggesties, zijn van harte welkom.
Gaarne via het contactformulier op www.ezzys.nl of bij een van onze medewerkers.

Directie Drie Essen Groep

Versie jan 2022