Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Ezzy’s: een dochtervennootschap van Drie Essen Groep B.V., die met een Deelnemer een overeenkomst sluit voor deelname aan een zwemactiviteit in de door de betreffende vennootschap geëxploiteerde Locatie;

b. Deelnemer: eenieder die deelneemt aan een zwemactiviteit van Ezzy’s.

c. Locatie: iedere zwemaccommodatie waar Ezzy’s zwemactiviteiten aanbiedt, zoals vermeld op de website www.ezzys.nl.

d. Zwemles: elke zwemactiviteit van Ezzy’s in een vast groepsverband, gericht op het op een bepaald niveau leren zwemmen;

e. Doelgroep-activiteit: elke zwemactiviteit van Ezzy’s in een vast groepsverband, niet zijnde Zwemles;

f. Vrije inloop-activiteit: elke zwemactiviteit van Ezzy’s, waarbij de Deelnemer niet in een vaste (les)groep is geplaatst, zoals bijv. banenzwemmen, recreatief zwemmen, gezinszwemmen;

g. Drijfpak: EasySwim Pro drijfpak.

2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die Ezzy’s sluit met een Deelnemer of, indien een Deelnemer minderjarig is, diens wettelijk vertegenwoordiger in het kader van Zwemlessen, Doelgroep-activiteiten of Vrije inloop-activiteiten.
 2. Indien de Deelnemer minderjarig is, geldt het bepaalde in deze algemene voorwaarden ook voor diens wettelijk vertegenwoordiger, tenzij uit de context nadrukkelijk anders blijkt.
 3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen, dan wel, in geval van actievoorwaarden, dit nadrukkelijk schriftelijk door Ezzy’s is aangegeven.

3. Zwemabonnementen, meerbadenkaarten, losse entree

 1. Ezzy’s kent de navolgende contractvormen voor de navolgende zwemactiviteiten:
  a. abonnementen: Zwemlessen, Doelgroep-activiteiten;
  b. meerbadenkaarten en losse entreekaartjes: Vrije inloop-activiteiten
 2. Indien het voor de uitvoering van een overeenkomst noodzakelijk is, ontvangt een Deelnemer een login-account voor een persoonlijke webpagina voor het door Ezzy’s gebruikte online-deelnemersplatform.

  Abonnement-gebonden zwemactiviteiten
 3. Een abonnement is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Van een Deelnemer worden de voor de uitvoering van het abonnement noodzakelijke persoonsgegevens vastgelegd. Ezzy’s is gerechtigd om een Deelnemer in dit verband te verzoeken zich te legitimeren.
 4. Een Zwemles of een Doelgroep-activiteit wordt ten minste één keer in de week aan iedere Deelnemer aangeboden, tenzij op de overeengekomen lesdag de Locatie is gesloten. Ezzy’s is gerechtigd om de lesdagen en/of -tijden van Deelnemer aan te passen.
 5. Indien een Deelnemer verhinderd is deel te nemen aan een Zwemles of Doelgroep-activiteit, dient de Deelnemer dit zo spoedig mogelijk via de persoonlijke webpagina te melden. Alsdan wordt het voor de betreffende les verschuldigde abonnementsgeld in rekening gebracht, met dien verstande dat de Deelnemer recht heeft op een inhaaltegoed, indien Deelnemer zich tijdig heeft afgemeld. De Deelnemer ontvangt een inhaaltegoed:
  a. in geval van een gemiste Zwemles: 0,5 les;
  b. in geval van een gemiste Doelgroep-activiteit: 1,0 les met dien verstande dat maximaal een tegoed van 7,0 lessen kan worden opgebouwd.
 6. Indien een Deelnemer voldoende inhaaltegoed (ten minste 1,0 les of een veelvoud daarvan) heeft opgebouwd, kan de Deelnemer via zijn persoonlijke pagina een inhaalles plannen.
 7. Inhaaltegoeden zijn altijd persoonsgebonden, met uitzondering van het inzetten van inhaaltegoed bij Vrije inloop-activiteiten. Bij Vrije inloop-activiteiten mag het inhaaltegoed ook gebruikt worden door derden zolang de Deelnemer ook aanwezig is en deze derden voldoen aan de voorwaarden voor deelname.
 8. Niet gebruikt inhaaltegoed komt na het beëindigen van het abonnement te vervallen en wordt niet gerestitueerd en niet financieel verrekend.
 9. Indien een Deelnemer aansluitend aan het beëindigen van een abonnement, gaat deelnemen aan een andere abonnement-gebonden zwemactiviteit van Ezzy’s, kan het inhaaltegoed na verrekening worden overgezet.
 10. Een abonnement kan op verzoek van een Deelnemer tijdelijk worden stopgezet voor een periode van maximaal twee maanden, indien er sprake is van medische redenen als gevolg waarvan de betreffende Deelnemer niet aan Zwemlessen of Doelgroep-activiteiten kan deelnemen. Gedurende die periode is plaatsbehoud voor de betreffende zwemactiviteit gegarandeerd. Na afloop van deze periode wordt plaatsbehoud niet langer gegarandeerd. Het verzoek van een Deelnemer dient vooraf schriftelijk te worden ingediend bij het algemene e-mailadres van de Locatie (zie www.ezzys.nl), waar de Deelnemer de zwemactiviteit volgt, begeleid door een verklaring van een medisch deskundige. De stop gaat uiterlijk twee weken na ontvangst van het verzoek van de Deelnemer in. Voor de gedurende deze maximaal twee weken gemiste lessen ontvangt de Deelnemer een inhaaltegoed. Over de periode dat de stop duurt, worden geen abonnementsgelden in rekening gebracht. Indien een abonnement reeds betaald is, wordt dat verrekend op het moment dat de Deelnemer weer gaat deelnemen aan de Zwemlessen of Doelgroep-activiteiten.
 11. Indien een Deelnemer met een abonnement een sleutelhanger ontvangt ten behoeve van registratie van de Deelnemer bij binnenkomst, dient de Deelnemer daarvoor eenmalig een door Ezzy’s vastgestelde borgsom (2022: € 15,-) te betalen. Dit bedrag wordt door Ezzy’s verrekend met openstaande lesgelden en eventueel restant wordt betaald op het bij Ezzy’s bekende bankrekeningnummer van de Deelnemer binnen uiterlijk zes weken, nadat de Deelnemer de sleutelhanger heeft ingeleverd.
 12. In geval van Zwemlessen gelden specifiek de volgende voorwaarden:
  a. bij aanvang wordt door Ezzy’s éénmalig een Drijfpak in bruikleen gegeven aan een Deelnemer.
  b. indien het Drijfpak door onzorgvuldig gebruik of verlies niet meer bruikbaar is dient de Deelnemer tegen betaling een nieuw Drijfpak ter waarde van € 59,95 aan te schaffen.
  c. in geval van tussentijdse beëindiging van het abonnement is Ezzy’s gerechtigd een bedrag van € 59,95 bij de Deelnemer in rekening te brengen en te incasseren.
  d. een Deelnemer dient vóórafgaand aan het diplomazwemmen verplicht deel te nemen aan de praktijklessen. Eventueel inhaaltegoed kan hiervoor niet gebruikt worden. Tarieven zijn te vinden op de website van Ezzy’s.
  e. een Deelnemer dient uiterlijk 2 weken voorafgaand aan het diplomazwemmen de gegevens (naam en geboortedatum) van de Deelnemer te controleren en waar nodig te wijzigen. Deze gegevens zullen gebruikt worden voor het maken van het diploma van de Deelnemer.
  f. in geval van foutieve gegevens op het diploma kan, tegen betaling, een nieuw diploma door Ezzy’s verstrekt worden.

  Niet-abonnement-gebonden zwemactiviteiten
 13. Meerbadenkaarten en losse entreekaartjes zijn niet persoonsgebonden.
 14. Meerbadenkaarten zijn geldig gedurende één jaar na datum van aankoop, waarna de nog niet gebruikte tegoeden komen te vervallen.
 15. Een Deelnemer dient over voldoende zwemvaardigheid te beschikken.
 16. Of de Deelnemer ‘voldoende zwemvaardig’ is, staat uitsluitend ter beoordeling van het aanwezige personeel van Ezzy’s. Indien het oordeel is dat een Deelnemer onvoldoende zwemvaardig is, en er niet kan worden voldaan aan het bepaalde in lid 19, wordt de Deelnemer verzocht onmiddellijk het zwembad te verlaten.
 17. De Deelnemer met onvoldoende zwemvaardigheid dient tijdens het zwemmen en verblijf in de zwemruimte een adequaat drijfmiddel te gebruiken en begeleid te worden door een meerderjarige Deelnemer, mits deze in zwemkleding is en beschikt over voldoende zwemvaardigheid. De meerderjarige Deelnemer dient degene(n) die onder zijn begeleiding staan telkens in hand- en oogbereik te houden. Een meerderjarige Deelnemer mag maximaal drie Deelnemers met onvoldoende zwemvaardigheid begeleiden.
 18. Of een drijfmiddel adequaat is, staat uitsluitend ter beoordeling van het aanwezige personeel van Ezzy’s. Indien het oordeel is dat een drijfmiddel onvoldoende adequaat is, dient er gezorgd te worden voor een adequaat drijfmiddel. Indien dit niet mogelijk is dient Deelnemer onmiddellijk het zwembad te verlaten.
 19. Deelnemers jonger dan 9 jaar dienen, ook in geval van voldoende zwemvaardigheid, onder begeleiding te staan van een meerderjarige begeleider. Deze begeleider mag maximaal 10 kinderen met voldoende zwemvaardigheid begeleiden.

4. Tarieven

 1. De door Ezzy’s gehanteerde tarieven zijn inclusief btw. Tarieven zijn per activiteit te vinden op www.ezzys.nl.
 2. Ezzy’s heeft het recht de tarieven jaarlijks, per 1 januari, te indexeren op basis van het consumentenprijsindexcijfer alle huishoudens.
 3. Ezzy’s is te allen tijde gerechtigd de tarieven aan te passen. In geval van een tariefsverhoging heeft de Deelnemer het recht de overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de tariefsverhoging gaat gelden.
 4. Inschrijfgelden, abonnements- of entreegelden worden niet gerestitueerd.

5. Betaling

 1. Betaling van de gelden geschiedt op de navolgende wijze:
  a. voor Zwemlessen: het aantal in een maand ingeplande Zwemlessen vermenigvuldigd met de lesprijs van de betreffende Zwemles achteraf via automatische incasso maandelijks, vooraf door betaling via de online betalingsmodule in de persoonlijke webpagina dan wel, mits aanwezig op de Locatie, via pinautomaat aan de kassa;
  b. voor Doelgroep-activiteiten: het vaste maandtarief voor de betreffende Doelgroep-activiteit maandelijks vooraf via automatische incasso, of vooraf door betaling via de online betalingsmodule in de persoonlijke webpagina dan wel, mits aanwezig op de Locatie, via pinautomaat aan de kassa;
  c. strippenkaart: pinautomaat aan de kassa en, via online betalingsmodule;
  d. los entreekaartje: pinautomaat aan de kassa.
 2. In afwijking van het bepaalde hiervoor in lid 1b worden, indien een Deelnemer (her)start gedurende een maand, de gevolgde Doelgroep-activiteiten achteraf geïncasseerd.

6. Beëindigen abonnement

 1. Een abonnement voor een Zwemles eindigt in beginsel van rechtswege, behoudens tussentijdse opzegging door de Deelnemer op grond van het bepaalde hierna in lid 2.
 2. Een Deelnemer kan het abonnement te allen tijde beëindigen door opzegging. Opzegging dient door de Deelnemer te geschieden per opzeggingsformulier op de website www.ezzys.nl.
 3. Indien de opzegging geschiedt vóór de 15e van de maand, eindigt het abonnement na het einde van de betreffende maand. Indien de opzegging geschiedt op of na de 15e van de maand, eindigt het abonnement aan het einde van de volgende maand.            
 4. Ezzy’s heeft het recht het abonnement onmiddellijk te ontbinden, indien een Deelnemer, ondanks tot betaling te zijn gesommeerd, en waar nodig, in gebreke te zijn gesteld, is tekortgeschoten in de nakoming van de betalingsverplichtingen, dan wel indien een Deelnemer herhaaldelijk de toegang tot een of meer Locaties van Ezzy’s is ontzegd. Alsdan blijft het volledige abonnementsgeld verschuldigd en is het direct opeisbaar.

7. Klachten

 1. De Deelnemer kan een klacht over de dienstverlening van Ezzy’s schriftelijk kenbaar maken binnen twee weken na het voorval waarop de klacht betrekking heeft. Na deze termijn ingediende klachten worden niet in behandeling genomen.
 2. Ezzy’s zal uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de klacht reageren. Indien nodig proberen partijen te komen tot een voor beide partijen acceptabele oplossing.

8. Openingstijden

 1. Ezzy’s bepaalt per Locatie de openingstijden. De openingstijden per Locatie worden vermeld op de website www.ezzys.nl.
 2. Ezzy’s is gerechtigd de openingstijden van een Locatie tijdelijk of blijvend te wijzigen.
 3. Ezzy’s is gerechtigd om een Locatie geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties, voor onderhoudswerkzaamheden, op last van de overheid of vanwege het houden van (eenmalige) sportevenementen.
 4. De Deelnemer heeft, in geval van tijdelijke sluiting, geen recht op restitutie van gelden.

9. Aansprakelijkheid

 1. Ezzy’s is niet aansprakelijk voor
  1. enige materiële of immateriële schade als gevolg van letsel of blessures ontstaan tijdens deelname van een Deelnemer aan een zwemactiviteit van Ezzy’s, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Ezzy’s;
  1. enige materiële of immateriële schade van een Deelnemer door verlies, diefstal, vermissing of beschadiging van zijn persoonlijke bezittingen.
 2. Een Deelnemer vrijwaart Ezzy’s voor aanspraken van derden ter zake het hiervoor in lid 1 bepaalde.
 3. Onverminderd het in de Algemene Voorwaarden bepaalde is de aansprakelijkheid van Ezzy’s te allen tijde beperkt tot een bedrag van het maximumbedrag dat door de verzekeraar van Ezzy’s wordt uitgekeerd.
 4. Een Deelnemer is jegens Ezzy’s aansprakelijk voor alle schade die door zijn handelen of nalaten is ontstaan aan de eigendommen of personeel van Ezzy’s.

10. Huisregels, instructies

 1. Een Deelnemer is verplicht de huisregels, die voor een Locatie gelden, na te leven. De huisregels van een Locatie zijn te raadplegen op de website www.ezzys.nl.
 2. Een Deelnemer is verplicht redelijke instructies van (een medewerker van) Ezzy’s op te volgen.
 3. Indien een Deelnemer zich niet houdt aan de huisregels, redelijke instructies van (een medewerker van) Ezzy’s niet opvolgt, zich niet kan of weigert te legitimeren, dan wel indien anderszins het gedrag van een Deelnemer daartoe aanleiding geeft, kan deze Deelnemer de toegang tot een of meer Locaties ontzegd worden gedurende een door Ezzy’s te bepalen periode.
 4. Een ontzegging houdt niet in dat eventuele betaalde inschrijf-, abonnements- of entreegelden worden gerestitueerd.

11. Privacy

 1. Ezzy’s verwerkt de persoonsgegevens van de Deelnemer binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven, zoals nader uitgewerkt in de Privacyverklaring (www.ezzys.nl)
 2. Ezzy’s verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: deelname aan zwemactiviteiten, facturatie, debiteurenadministratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voortgangsmonitoring, voor het versturen van een nieuwsbrief met betrekking tot de diensten van Ezzy’s en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van Ezzy’s.
 3. Ezzy’s deelt de persoonsgegevens van Deelnemers aan een Zwemles, welke gegevens Ezzy’s verkrijgt uit een door (de wettelijke vertegenwoordiger van) de Deelnemer ingevulde vragenlijst, met EasySwim Nederland B.V. ten behoeve van de kwaliteitsborging rondom het EasySwim Diploma.
 4. De Deelnemer heeft het recht op inzage, op rectificatie, op vergetelheid, op aanvulling en beperking van de verwerking en op bezwaar met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. Ezzy’s heeft het recht, afhankelijk van het gedane verzoek, kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. De Deelnemer kan zijn verzoek, met een beroep op een van de hiervoor genoemde rechten, richten aan Ezzy’s (Pastoor Spieringsstraat 10A, 5401 GT Uden).

12. Marketing/promotie

 1. Ezzy’s of de aan Ezzy’s gelieerde partner EasySwim Nederland B.V. heeft het recht in het kader van interne en externe communicatie foto- en videomateriaal maken van zwemactiviteiten die onder de verantwoordelijkheid van Ezzy’s worden georganiseerd.
 2. Indien een Deelnemer duidelijk zichtbaar en herkenbaar op foto- en videomateriaal te zien is, dat Ezzy’s of de aan Ezzy’s gelieerde partner EasySwim Nederland B.V. wenst te gebruiken, zal voorafgaand schriftelijke toestemming worden gevraagd aan de betreffende Deelnemer.

13. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen Ezzy’s en de Deelnemer is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch, tenzij wettelijk bepalingen zich hiertegen verzetten.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Hertogenbosch onder nummer 52861244.